ελ | en

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΙΓ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Εκτιμώντας την υγειονομική συγκυρία, η Οργανωτική Επιτροπή του ΙΓ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου αποφάσισε να μεταθέσει την πραγματοποίηση του Συνεδρίου κατά ένα έτος, δηλαδή στον Οκτώβριο του 2022. Συνακόλουθα μετατίθεται και η προθεσμία υποβολής προτάσεων συμμετοχής στην 31η Δεκεμβρίου 2021.

Το Συνέδριο θα γίνει στην πόλη του Αγίου Νικολάου με την σύμπραξη του Δήμου, όπως έχει εξαρχής αποφασισθεί.

Στον θεματικό άξονα του Συνεδρίου, Ανατροπές, ρήξεις, ασυνέχειες, επαναστάσεις προστίθεται δεύτερος θεματικός άξονας, Υγεία και ασθένεια στις ανθρώπινες κοινότητες.

Διευκρινιστική εγκύκλιος θα εκδοθεί προσεχώς από την Οργανωτική Επιτροπή.

Ηράκλειο, 23 Δεκεμβρίου 2020

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Η Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Όλγα Γκράτζιου
Αλέξης Καλοκαιρινός