ελ | en

ΙΓ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σύμφωνα με απόφαση της καταληκτήριας συνεδρίας του IΒ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (την 25η Σεπτεμβρίου 2016), η οργάνωση του επομένου Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου ανετέθη στην Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών η οποία και συγκρότησε την Οργανωτική Επιτροπή του. Της Επιτροπής αυτής η Πρόεδρος και τα Μέλη έχουν την τιμή να απευθύνουν στην ερευνητική κοινότητα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο IΓ΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο.

Το Συνέδριο θα γίνει στην πόλη του Αγίου Νικολάου, από την Τετάρτη 6η ως και την Κυριακή 10η Οκτωβρίου 2021, και οι εργασίες του θα κατανεμηθούν κατά βάση σε τρία τμήματα που αντιστοιχούν στις τρεις μεγάλες χρονικές περιόδους της Κρητικής Ιστορίας:

  • α) την Προϊστορική και Αρχαία Ελληνική,
  • β) την Βυζαντινή και Μεσαιωνική,
  • γ) την Νεότερη.

Ως θεματικός άξονας του Συνεδρίου για όλα τα Τμήματά του ορίζονται οι Ανατροπές, ρήξεις, ασυνέχειες, επαναστάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στο Συνέδριο καλούνται να εντάξουν στην προβληματική των ανακοινώσεών τους τα ζητήματα που αφορούν την Κρήτη και τη νησιωτικότητα στην ιστορική και την τυπική διαχρονία. Ειδικότερα, ως Ανατροπές, ρήξεις, ασυνέχειες, επαναστάσεις νοούνται:

  • Οι ανατροπές, ρήξεις, ασυνέχειες, επαναστάσεις εντός της γεωγραφικής περιφέρειας του νησιού ή σε σχέση με τον Κρητικό χώρο. Μπορούν να αναφέρονται σε μεγαλύτερες ή μικρότερες ομάδες, σε εν εξελίξει προσπάθειες, ανεξάρτητα από την κατάληξη.
  • Οι επιδράσεις κάθε είδους ιστορικών ρήξεων και ανατροπών στη διαμόρφωση του κρητικού τοπίου, στην οικονομική ζωή του νησιού, στην παραγωγή υλικών και άυλων μορφών πολιτισμού, σε μετακινήσεις του πληθυσμού, στις σιτοδείες και τις ελλείψεις διατροφικών αγαθών, στην αλλαγή των καλλιεργειών, στη μεταβολή και προσαρμογή των συνηθειών.
  • Τα επακόλουθα των ανατροπών, ρήξεων, ασυνεχειών και επαναστάσεων στην κοινωνική κινητικότητα και διαστρωμάτωση, οι συνέπειές τους στο θεσμικό και διοικητικό περιβάλλον, οι επιδράσεις τους σε ευρύτερα γεωπολιτικά πλαίσια και οι συνέπειές τους στις πολιτισμικές ανταλλαγές.

Το εγγύς χρονικό όριο του περιεχομένου των ανακοινώσεων ορίζεται στα τέλη του 20ού αιώνα.

Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στο Συνέδριο καλούνται να υποβάλουν περίληψη 300-500 λέξεων της προτεινόμενης ανακοίνωσής τους στο email του συνεδρίου 13iccs@ekim.gr, από την 15η Σεπτεμβρίου ως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Οι προτάσεις μπορούν να αφορούν σε προφορικές ή σε αναρτημένες ανακοινώσεις. Επίσης, μπορούν να κατατεθούν ομαδικές προτάσεις ανακοινώσεων οι οποίες θα λάβουν τη μορφή Εργαστηρίου (Workshop) και οι οποίες θα περιλαμβάνουν γενική περίληψη 200-400 λέξεων, καθώς και περιλήψεις 300-500 λέξεων για κάθε ανακοίνωση.

Ειδικώς οι προτάσεις αναρτημένων ανακοινώσεων μπορούν να κινούνται και εκτός του θεματικού άξονα (Ανατροπές, ρήξεις, ασυνέχειες, επαναστάσεις) του Συνεδρίου.

Στην περίληψη θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια ερωτήματα, το ερευνητικό πλαίσιο, και να επισημαίνονται στοιχεία πρωτοτυπίας.

Επιτρέπεται η υποβολή μιας μόνο πρότασης ανά ενδιαφερόμενο, είτε ατομικής είτε σε συνεργασία.

Γλώσσες του Συνεδρίου ορίζονται η Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική και η Ιταλική.

Η αποδοχή ή μη αποδοχή των προτάσεων ανακοινώσεων, βάσει ανώνυμης επιστημονικής κρίσης, θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερομένους ως την 20η Απριλίου 2021.

Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων προσδιορίζεται στα δεκαπέντε λεπτά (15΄). Στον χρόνο αυτό προστίθεται πέντε λεπτά (5΄) συζήτησης.

Στο Συνέδριο θα οργανωθούν τρεις τουλάχιστον Ολομέλειες με προσκεκλημένους ομιλητές που θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η οικονομική συμμετοχή των Συνέδρων ορίζεται στα τριάντα (30) ευρώ. Δωρεάν συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και άνεργοι επιστήμονες.

Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν σε σύντομο χρόνο, οπωσδήποτε και τουλάχιστον σε ηλεκτρονική μορφή (κατά το πρότυπο της έκδοσης των Πεπραγμένων του ΙΒ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου).

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Συνεδρίου:

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: +30 2810 283219, +30 2810 288708
email: 13iccs@ekim.gr | www.13-ICCS.gr

Ηράκλειο, 16 Ιουλίου 2020

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Η Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Όλγα Γκράτζιου
Αλέξης Καλοκαιρινός